Lịch thi sát hạch B2 tháng này

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Danh sách thi tháng này

STT Họ tên Ngày sinh Ngày thi Sân thi Giờ thi
1 Bùi Thị Niên 1991 09/07 136 Sài Đồng 7h30
2 Nguyễn Mạnh Tú 1993 09/07 136 Sài Đồng 7h30
3 Đinh Văn Tiến 1985 09/07 136 Sài Đồng 7h30
4 Nguyễn Thị Nga 1993 09/07 136 Sài Đồng 7h30
5 Vũ Văn Kiên 1988 09/07 136 Sài Đồng 7h30
6 Vũ Thị Nhung 1986 09/07 136 Sài Đồng 7h30
7 Hoàng Thị Tân 1988 16/07 136 Sài Đồng 7h30
8 Đinh Thị Thanh Vân 1987 16/07 136 Sài Đồng 7h30
9 Thu Hồng 1989 16/07 136 Sài Đồng 7h30
10 Bùi Thị Trang 1989 16/07 136 Sài Đồng 7h30
11 Bùi Văn Bằng 1989 16/07 136 Sài Đồng 7h30
12 Chu Thị Tuyền 1989 16/07 136 Sài Đồng 7h30
13 Lưu Thành Đạt 1978 23/07 136 Sài Đồng 7h30
14 Nguyễn T. T. Xuân 1988 23/07 136 Sài Đồng 7h30
15 Đào Xuân Hải 1977 23/07 136 Sài Đồng 7h30
16 Nguyễn Thị Hường 1986 23/07 136 Sài Đồng 7h30
17 Nguyễn Thị Ngọc 1991 23/07 136 Sài Đồng 7h30
18 Nguyễn Phương Linh 1995 23/07 136 Sài Đồng 7h30
19 Nguyễn T. Hằng Nga 1995 23/07 136 Sài Đồng 7h30
20 Đinh Văn Mạnh 1998 23/07 136 Sài Đồng 7h30
21 Phạm Hồng Tuấn 1992 23/07 136 Sài Đồng 7h30
22 Phạm Xuân Duy 1988 23/07 136 Sài Đồng 7h30
23 Bùi Thị Niên 1991 23/07 136 Sài Đồng 7h30
24 Nguyễn Mạnh Tú 1993 28/07 136 Sài Đồng 7h30
25 Đinh Văn Tiến 1985 28/07 136 Sài Đồng 7h30
26 Nguyễn Thị Nga 1993 28/07 136 Sài Đồng 7h30
27 Vũ Văn Kiên 1988 28/07 136 Sài Đồng 7h30
28 Vũ Thị Nhung 1986 28/07 136 Sài Đồng 7h30
29 Hoàng Thị Tân 1988 28/07 136 Sài Đồng 7h30
30 Đinh Thị Thanh Vân 1987 28/07 136 Sài Đồng 7h30
31 Thu Hồng 1989 28/07 136 Sài Đồng 7h30
32 Bùi Thị Trang 1989 28/07 136 Sài Đồng 7h30